COVID-19

MANUAL DE ESCOLA BRESSOL BLAUET

Requisits per a assistir a l’escola

Els infants i el personal docent i no docent de les escoles bressol només pot assistir al centre educatiu si compleix les següents condicions.

·   Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 1 Per a reincorporar-se de nou a l’ escola els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i durant 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible o d’un cas confirmat. 2 En un context com l’actual, hauria de considerar-se un requisit per a la inscripció.

·   No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

·      Calendari vacunal al dia. (en un context com l’actual, hauria de considerar-se un requisit per a la inscripció).

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 1 Per a reincorporar-se de nou a l’ escola els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i durant 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible o d’un cas confirmat. 2 En un context com l’actual, hauria de considerar-se un requisit per a la inscripció. 

·   No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

·      Calendari vacunal al dia. (en un context com l’actual, hauria de considerar-se un requisit per a la inscripció).

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta – amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència-, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la COVID-19:

·     Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

·      Malalties cardíaques greus.

·    Malalties que afectin al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments inmuno supressors).

·      Diabetis mal controlada.

·      Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, es recomana que les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus, rebin una valoració del servei de prevenció de riscos laborals per valorar si poden estar en contacte amb els infants. Les condicions de risc son tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs o pulmonars, les immunodeficiències i dones embarassades per representar un col·lectiu d’especial consideració.

 

Mesures de protecció i prevenció

 Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent. L’escola representa una bona oportunitat per a incorporar alguns aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i les capacitats de cada infant (OMS, 2020). En els infants més grans:

 – Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al colze.

 – El distanciament físic es pot treballar en els infants més grans amb exemples senzills (“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets.

Les principals mesures de protecció són les següents:

1.  Rentat de mans sistemàtic. Es tracta d’una de les mesures de protecció més importants. Per això, és imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin començar a fer-ho d’una manera autònoma

Tècnica del rentats de mans efectiu (OMS, 2020):

Pas 1: mulleu-vos les mans amb aigua

Pas 2: apliqueu prou sabó per cobrir les mans humides

Pas 3: fregueu totes les superfícies de les mans, incloses la part posterior de les mans, entre els dits i les ungles almenys 20 segons

Pas 4: esbandiu bé les mans amb aigua corrent

Pas 5: eixugueu les mans amb un drap net i sec o una tovallola d’un sol ús.

En cas que no sigui així, caldrà dur a terme un rentat de mans acompanyat de manera freqüent.

 Els infants es rentaran les mans:

·       A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.

·       Abans i després dels àpats.

·      Abans i després d’anar al WC (infants continents).

·       Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

·       Després de tossir, mocar-se o d’esternudar.

·       Com a mínim una vegada cada 2 hores.

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:

·       A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.

·       Abans i després d’entrar en contacte amb el menjar, dels àpats dels infants i del personal.

·       Abans i després del canvi de bolquers § Abans i després d’acompanyar un infant al WC.

·       Abans i després d’anar al WC .

·       Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).

·       Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

2.    Distanciament físic:

Entrades i sortides. Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada per grups d’edat, en intervals de 10-15 minuts per evitar aglomeracions. Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.

Espai. Es recomana que, a l’aula, cada infant disposi d’un espai mínim de 4 m2. Cal evitar els canvis d’aula tant com sigui possible. És important valorar la possibilitat d’utilitzar els espais comuns per torns, per a mantenir els grups d’infants estables i amb el menor contacte entre els diferents grups i amb l’espai suficient per a garantir el distanciament.

Menjador. Cal garantir una separació mínima d’1 metre entre els infant a l’hora del menjador. En taules grans, es deixarà una cadira de separació entre infants de manera que cada nen o nena no tingui cap altre infant al davant ni als costats.

Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules després de cada àpat i de l’espai del menjador almenys un cop al dia.

Aules o altres estances per a la migdiada. La distància mínima entre llits o matalassos serà d’1 metre. Cal ventilar les aules o estances destinades al descans un mínim de tres vegades al dia i realitzar-ne la neteja i desinfecció diàriament.

Grups. Es recomana definir grups estables de 5 infants per tal de facilitar les mesures de distanciament físic i la traçabilitat. Quan sigui possible, es recomana dur a terme les activitats al pati (evitant la franja horària de major exposició solar, de 12 a 16h).

3.    Joguines.

A les escoles no hi hauria d’haver joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb facilitat. Caldrà dur a terme aquests processos de manera freqüent, seguint les indicacions oportunes per a cada material. Les joguines de plàstic dur poden rentar-se al rentaplats de manera diària. Les joguines de roba poden rentar- se a la rentadora, a més de 60ºC quan sigui possible. Si no és  possible dur-ne a terme el rentat a temperatura elevada, probablement no sigui recomanable tenir-les al centre. Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb una solució a base d’alcohol propílic al 70ºC.

Quan sigui possible, es disposarà de joguines d’ús exclusiu pel grup estable de 5 infants.

4.    Xumets i biberons.

Els xumets i els biberons s’hauran de guardar dins d’estoigs o bossetes de plàstic individuals. En el cas que hagin estat utilitzats, es retornaran a les famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció. Es recomana que les famílies els esterilitzin després de cada ús.

5.    Bolquers: veure annex 1*.

6.    Roba i calçat.

Es recomana que els tovallons i tovalloles  siguin material equivalents de paper. En el cas dels pitets de roba, seran d’ús diari i caldrà guardar- los en bosses de plàstic individuals i tancades.  Les famílies rentaran el  llençol, així com els pitets,  i els portaran a l’inici de la setmana. Els llençols es canviaran setmanalment, però caldrà garantir que es guarden de manera individual entre els diferents usos. El pitet es rentarà cada dia.

Respecte al calçat, a l’arribada a l’escola pot ser recomanable que els infants es treguin les sabates i les canviïn per uns mitjons o unes sabates d’ús exclusiu per a l’aula que ja estiguin al centre. Caldrà que aquells infants que es treguin les sabates de forma autònoma, es rentin les mans després de fer-ho. Per a sortir al pati caldrà repetir el procediment.

En relació al personal docent i no docent caldrà que disposin de roba i calçat d’ús exclusiu per al centre. La roba haurà de ser rentada a una temperatura >60ºC.

7. Mascaretes. Les mascaretes (quirúrgiques o higièniques) estan indicades quan no és possible mantenir el distanciament físic de seguretat (2 metres). En el cas dels infants, no són adequades per sota dels 3 anys. Per tant, només seran d’ús pel personal docent i no docent dels centres educatius quan no es pugui mantenir la distància, ja sigui entre les persones adultes o amb els infants

8. Guants. Les indicacions d’us de guants no varien respecte a les habituals. Cal recordar que, en termes de protecció davant del nou coronavirus, els guants poden donar una falsa sensació de seguretat. Per aquest motiu cal recordar que l’ús de guants no eximeix del rentat de mans freqüent i que cal seguir les normes de protecció en el moment de col·locar-los i enretirar-los.

9. Cotxets. Cal recordar que les famílies no podran accedir a l’interior del centre. Per aquest motiu, si l’escola disposa d’un espai per a deixar els cotxets, caldrà que sigui una persona del centre que l’ubiqui en el lloc adequat, tenint en compte que s’haurà de rentar les mans després de cada manipulació. Es recomana que es guardin en una estança a la qual els infants no tinguin accés.

10. Control de símptomes. Es facilitaran check-lists per a la ràpida identificació de símptomes a les famílies o persones tutores i als educadors/es. A l’arribada dels infants es farà una comprovació de la temperatura (termòmetre frontal). Es recomana també la comprovació diària símptomes en els educadors/es i del personal no docent de l’escola. A tal efecte el personal docent i no docent pot fer ús de l’aplicació mòbil STOP COVID 19 CAT. Es recomana la signatura d’una declaració responsable per part de les famílies o persones tutores per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes a la llar i de mantenir un contacte estret amb l’escola davant de qualsevol incidència.

Per tal de garantir una actuació ràpida si es apareix un cas sospitós, es considera imprescindible una bona comunicació i coordinació amb el centre d’atenció primària més proper o de referència pel centre educatiu.

 

Neteja i desinfecció de les instal·lacions i del material

Es seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en les escoles.

És necessari ventilar les instal·lacions interiors almenys 3 vegades al dia i almenys 10 minuts cada vegada. La neteja i la posterior desinfecció (  Desinfecció amb lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç)   d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com els poms de les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels àpats, respectivament. Cal recordar a les famílies la conveniència de rentar llençols a una temperatura superior a 60ºC i d’esterilitzar xumets i biberons.

Les joguines i altre material emprat en les diferents activitats també es desinfectarà després del seu ús o, com a mínim, un cop al dia. Per a la desinfecció es poden utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de70%.

 

Seguretat Alimentària

El menjar se servirà sempre en plats individuals i no podrà ser compartit entre els infants. S’evitaran les safates al centre de les taules. Per a l’aigua, es poden fer servir gerres que s’ompliran amb aigua de  i que seran servides per les persones educadores .

 

Període d’adaptació escolar

A l’inici del curs escolar cal considerar la recomanació que les famílies no puguin accedir a l’interior del centre. Per tant, es recomana que l’adaptació es faci a través d’un augment progressiu del temps d’estada a l’escola respectant el ritmes i les necessitats de cada infant i mantenint una comunicació fluida amb les famílies.

 

*ANNEX 1.  Procediment pel canvi de bolquer

Pas 1: Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer, renteu-vos les mans i prepareu allò que necessitareu a prop del canviador (tovalloletes, bolquer net, crema, bossa de plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un parell de guants nets).  Poseu-vos els guants.

Pas 2: Poseu l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap moment. Si cal, traieu-li les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta.

Pas 3: Obriu el bolquer però deixeu-lo sota de l’infant mentre el netegeu. bolquer, però deixeu el bolquer mullat sota el nen. Aixequeu les cames de l’infant metre passeu les tovalloletes o un drap humit per netejar-li les natges i els genitals i evitar que es tornin a embrutar amb els bolquer usat. Retireu la femta i l’orina de davant a l’esquena i utilitzeu una tovallola fresca, un drap humitejat o una tovallola de paper humida cada cop que feu lliscar. Introduïu les tovalloletes brutes dins el bolquer brut. Els draps reutilitzables s’han de guardar en un una bossa de plàstic o receptacle tancat (a l’abast del braç de les taules de canvi de bolquers) fins que es puguin rentar.

Pas 4: Si n’hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el bolquer i doblegueu-ne la superfície bruta cap a dins. Col·loqueu bolquers d’un sol ús en una bossa tancada o un receptacle adequat. Si hi ha roba bruta poseu-la també a la bossa de plàstic. Comproveu que no s’hagi mullat la superfície sota de l’infant. Si està molla, eixugueu-la amb la part del paper que sobresurt més enllà dels peus i plegueu-lo sobre aquesta zona de manera que el paper de sota les natges sigui sec. Traieu-vos els guants mitjançant la tècnica adequada i llanceu-los. Passeu-vos una tovalloleta humida per les mans i una altra per les mans del nen o nena i llanceu- les.

Pas 5: Feu lliscar un bolquer net sota l’infant. Utilitzeu un teixit higiènic o guants nets d’un sol ús per aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i llenceu-los. Tanqueu el bolquer.

Pas 6: Renteu les mans de l’infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una zona supervisada.

Pas 7: Lligueu la bossa de plàstic que on hi ha la roba bruta. Netegeu la superfície del canviador amb aigua i sabó o amb una tovalloleta d’un sol ús i després passeu-hi una solució desinfectant